skip to Main Content
Uteplats

Uteplatser

Uteplatsens grundutförande består av en jämn markyta där delar av marken är belagd med markplattor.

 • Markplattorna som finns på Uteplatsen enligt grundutförandet får inte flyttas eller avlägsnas. 

 • Föreningens skriftliga tillstånd krävs för uppföra byggnationer och anläggningar.  

 • Hålla uteplatsen i gott skick och svara för samtliga kostnader för åtgärder såsom löpande underhåll, renhållning, annan skötsel och reparationer. 

Exempel på vad som kan ges godkännande för:  

 • Grind, utgång eller annan passage ut mot Föreningens allmänna ytor.  

 • Anlägga stenpartier, markplattor och/eller trätrall på Uteplatsen. Om trätrall anläggs måste denna vara flyttbar och får inte fästas varken i husets fasad eller husets grund.   

 • Uppföra staket, plank eller annan liknande avskiljare.  

 • Plantera häckar, buskar eller träd. För andra mindre planteringar krävs inte Föreningens tillstånd. 

 • Uppföra markis i anslutning till Uteplatsen. Markisen får ej fästas i fasad. Markiser ska hållas hela och rena. 

 • Nyttjanderättshavaren har rätt att förse Uteplatsen med utemöbler, krukor och dylikt. 

 • Möbler och annat lösöre som uteplatsen förses med får inte fästas i fasad eller husgrund.  

 • Anordningar, möbler eller växter får inte heller orsaka minskat ljusinsläpp eller störningar för grannar. 

 • Anordningar som kan komma att skada Föreningens hus eller mark får inte uppföras.