skip to Main Content
Airbnb eller motsvarande

Airbnb eller motsvarande

Vilka regler gäller för Airbnb, Booking eller motsvarande?

I grunden är det inte tillåtet att hyra ut via Airbnb eller liknande i vår förening. Föreningens ändamål är att upplåta bostadslägenhet för permanent boende. Eftersom Airbnb är att betrakta som en andrahandsuthyrning krävs således styrelsens godkännande. För en andrahandsuthyrning ska det finnas skäl för godkännande, bostadsrättshavaren måste ange vem som kommer att bo i andra hand (och denna person måste godkännas av styrelsen) och föreningen tar även ut en avgift för andrahandsuthyrning. Olovlig upplåtelse i andra hand (via Airbnb eller liknande) eller att bostaden används för annat ändamål än det avsedda kan leda till förverkande av bostadsrätten, vilket innebär att bostadsrättshavare kan förlora sin rätt att bo kvar och föreningen