skip to Main Content
Info vid renovering

Info vid renovering

Planerar du renovera din lägenhet?

Ombyggnadsregler 

Du ansvar själv för det inre underhållet i din lägenhet.
Föreningen svarar för det yttre underhållet av fastigheten och för sådana tillbehör till fastigheten som används gemensamt av flera medlemmar.
Gränsen mellan föreningens ansvar och ditt ansvar regleras av stadgarna. Är du osäker var gränsen går kan du alltid kontakta styrelsen.
Du ansvarar själv för det arbete som du låter utföra. Har arbetet utförts felaktigt ansvarar du och de som senare övertar din lägenhet för skador som orsakas av felaktigt utförda arbeten.
Innan ombyggnad eller renovering påbörjas:

Kontakta styrelsen för att få arbetet godkänt. I din ansökan skall du bifoga beskrivning och i förekommande fall även ritningar. Ju bättre underlag styrelsen får desto snabbare kan arbetet beviljas.

Styrelsen har normalt möte 1 gång per månad så hanteringstid för ett beviljande är 4 till 6 veckor men kan exempelvis under sommarperiod vara längre.

Du är välkommen kontakta styrelsen för råd och tips även om det är en mindre ombyggnad eller renovering.

Som ombyggnad eller större renovering räknas:

 • Arbete som kräver byggnadslov eller andra myndigheters tillstånd
 • Alla renoveringar av kök samt våtutrymmen
 • Ändring av rumsindelning, t ex flytt av kök och badrum
 • Flyttning eller borttagning av väggar
 • Arbete som innebär ändring eller på annat sätt påverkar ventilationen
 • Arbete som innebär ändring av vatten & avlopp
 • Arbete som innebär ändring av värmesystemet
 • Arbete som innebär ändring av elsystemet

Är du osäker på vad som gäller i enlighet med ovan kontakta styrelsen.

Arbetstider och städning vid ombyggnad.

Inget störande arbete, t ex bilning eller golvslipning, får ske vardagar före 08.00 och efter 17.00.Lördagar, söndagar och helgdagar får inget störande arbete utföras över huvud taget.
Städning i trapphuset ska ske varje dag efter arbetets avslutande.
Informera dina grannar!

Tänk på att en ombyggnad kan störa dina grannar. Ge därför de som berörs av ombyggnaden relevant information innan arbetet påbörjas. Information om störande arbeten ska lämnas genom anslag i porten minst en vecka innan de utförs.

Ombyggnadsregler kök

 

Vid ombyggnation av kök skall ansökan skickas till föreningens styrelse.
Av ansökan skall framgå vilka arbeten som skall utföras och av vem. Till ansökan skall bifogas behörighetsintyg från Elsäkerhetsverket.

Inget arbete får påbörjas innan styrelsen givit skriftligt tillstånd för ombyggnationen.
Tillstånd är endast skriftliga och skall kunna visas upp vid senare förfrågan. Tillståndet är en värdehandling som kan visas upp för köpare, föreningen eller försäkringsbolag.

Om arbete med tappvatten- eller avloppsledningar skall utföras, skall entreprenören vara godkänd av www.sakervatten.se/hem för mer information.

Skall elarbeten utföras, skall anlitad elektriker vara behörig.
Denna information fås av Elsäkerhetsverket.
Se www.elsakerhetsverket.se

På begäran kan installationsintyg lämnas av elektrikern.

Om ändring av tappvatten- eller avloppsledningar görs, skall ändringen besiktigas av föreningen innan dessa ledningar byggs för eller gjuts igen. Kontakta styrelsen eller tekniska förvaltaren för denna mellanbesiktning. Föreningen skall dessutom alltid göra en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Bostadsrättshavaren kontaktar föreningens styrelse eller tekniska förvaltaren för detta.

Om arbetet utförs av entreprenör, skall beställaren ha följande innan slutbetalning görs:

 1. A) För el, installationsintyg från behörig elektriker.
  Se Elsäkerhetsverket.
 2. B) Vid ändringar av rördragning för vatten, installationsintyg från entreprenör ansluten till Säker Vatten.

Föreningen rekommenderar att bostadsrättshavare använder Hantverkarformuläret 17.
Detta finns på:
Länk till dokument

Ombyggnadsregler våtrum

 

Vid ombyggnation av våtrum skall ansökan om ombyggnation eller renovering skickas till föreningens styrelse. Av ansökan skall framgå vilka arbeten som skall utföras och av vem. Till ansökan skall bifogas ev. ritning, kopia på intyg att VVS-entreprenör är auktoriserad av Säker Vatten och för elektriker behörighetsintyg från Elsäkerhetsverket. Dessutom skall entreprenör som arbetar med tät- eller ytskikt i våtrummet vara auktoriserad av GVK eller BKR.

Intyg om detta skall bifogas ansökan.

Inget arbete får påbörjas innan styrelsen tillstånd för ombyggnationen. Tillstånd är endast skriftliga och skall kunna visas upp vid senare förfrågan. Tillståndet är en värdehandling som kan visas upp för köpare eller föreningen.

Om arbete med tappvatten- eller avloppsledningar skall utföras, skall entreprenören vara godkänd av Säker Vatten. Se www.sakervatten.se/hem för mer information.

Skall elarbeten utföras, skall anlitad elektriker vara behörig.
Denna information fås av Elsäkerhetsverket. Se www.elsakerhetsverket.se

AB Svensk Våtrumskontroll, GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll), ger ut branschregler för vattenskadesäkert byggande, med förteckning över GVK-auktoriserade företag. Ett GVK-auktoriserat företag är bästa garanti för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Personalen i dessa företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras. Vi rekommenderar att du använder ett GVK-auktoriserat företag! Se www.gvk.se för mer information.

På begäran kan installationsintyg lämnas av elektrikern.

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets (BKR) Branschregler för Våtrum, BBV, krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.
Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. Se www.bkr.se för mer information.

När avjämningsmassa är lagd, skall styrelsen kontaktas för besiktning. Besiktning skall göras innan tätskikt läggs. Vid entreprenader gäller allmänt att dessa skall alltid besiktigas före, under och efter utförande. Föreningen skall dessutom alltid göra en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Bostadsrättshavaren kontaktar föreningens styrelse eller tekniska förvaltaren för detta.
Föreningen rekommenderar att bostadsrättshavare använder Hantverkarformuläret 14.
Detta finns på: Länk till dokument

Samtliga ovanstående branschregler ansluter till varandra.

Innan slutbetalning av entreprenaden görs, skall beställaren ha:

1) För el, installationsintyg från behörig elektriker.
Se Elsäkerhetsverket

2) Vid ändringar av rördragning för vatten, installationsintyg från entreprenör ansluten till Säker Vatten.

3) För våtrum, kvalitétsdokument från entreprenör ansluten till GVK eller Byggkeramikrådet

4) Tillstånd från föreningen för ombyggnationen.

OBS! När våtrumsuppdrag utföres, skall entreprenören bära väl synlig legitimation från sin branschorganisation. Det händer att godkänd entreprenör, skickar ut ej auktoriserad utförare.

Utförares våtrumscertifikat skall kontrolleras. Kvalitetsdokument med bifogade monteringsanvisningar skall utfärdas av entreprenören. Beställaren skall få ett exemplar av detta innan slutbetalning.

OBS! Undantaget från bostadsrättstillägget i din hemförsäkring:
Skada på grund av läckage från badrum, duschrum, tvättstuga eller annat våtutrymme som inte uppfyller de bygg- och branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället. Samma regler gäller för samtliga försäkringsbolag.

Golvvärme

Du får installera elektrisk golvvärme. Golvvärmen får däremot inte kopplas till varmvattencirkulationen!

Hantering av byggmaterial

 • Trapphuset är utrymningsväg och får inte användas som upplag.
 • Byggsopor får inte lämnas i grovsoprummet utan ska transporteras bort fortlöpande.
 • Byggsopor får inte lämnas på trottoaren. Skräphögar drar alltid till sig mer skräp, synskadade kan snubbla, och kommunen hotar med polisanmälan om byggsoporna inte transporteras bort.
 • Var noga med att inte överlasta hissarna vid transport av byggmaterial

Vattenburen handdukstork

 

Sedan flera år är det förbjudet att installera vattenburen handdukstork på varmvattencirkulationen. Det gäller både vid nybyggnad och vid renovering. Om du bygger om ditt badrum får du inte montera tillbaka den gamla handdukstorken. Detta på grund av risken för legionellabakterien som kan sprida sig i vattensystemet. Det är många som tagit bort sina torkar i samband med renovering men det finns fortfarande flera som ännu är i drift.

OBSERVERA! DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DE GAMLA RÖREN ”BYGLAS” och att den så kallade trimventilen flyttas med till den nya byglingen. Försäkra dig om att aktuell hantverkare är medveten om detta.
Vattnet i de vattenburna handdukstorkarna är samma varmvatten som i våra drickskranar. (Man byggde så på 80-talet). Därför MÅSTE cirkulationen fungera (med rätt tryck)! Bryts denna cirkulation eller om trycket i rören blir fel blir vattnet stillastående och legionellabakterier bildas vilket medför allvarliga hälsorisker!

Du som fortfarande har vattenburen handdukstork kan fortsätta att använda den tills vidare under förutsättning att den aldrig stängs av, inte ens under sommaren, då det är viktigt att vattnet cirkulerar oavbrutet.
Alltså, stäng aldrig av din vattenburna handdukstork!

Ansökningsblankett för renovering